ریاضیات کنکور ریاضی -آبی قلم جی

100,000 تومان 80,000 تومان

✔2900 سوال شناسنامه دار : همه سوالات مرجع مشخص و ارتباط با کتاب درسی دارند
✔ 685 سوال کنکور : سوال های منطبق بر کتاب های درسی نظام جدید
✔988 سوال آزمون های کانون
✔ 1217 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 171 پیمانه 10 و 20 سوالی
✔ 100 درسنامه کاربردی
✔ 9 آزمون جمع بندی: یک پیمانه سوال جمع بندی در پایان هر فصل
✔ 240 سوال ویژه برترها: در پایان هرفصل یک یا دوپیمانه سوال برای برترها قرار دارد

تماس بگیرید