0
02122891840
محتوای اردوی نوروز
فاقد تصویر شاخص

اردوی نوروزی دانشگاه شهید بهشتی ، تجربه حضور در بهترین دانشگاه کشور پیش از کنکور

اردوی نوروزی دانشگاه شهید بهشتی نه تنها تجربه حضور در یکی از بهترین دانشگاه های کشور را فراهم می کند، بلکه می تواند به عنوان مکانی ایده آل برای روزهای عید به حساب آید. حضور داوطلبان کنکور در این اردو ...