0
02122891840
محتوای برنامه ریزی پاییزه کنکور
فاقد تصویر شاخص

برنامه پاییزه کنکور، آمادگی برای قبولی در آزمون ورودی دانشگاه

پاییز شروع جدی رقابت کنکور است. با شروع به کار مدارس زنگ کنکور برای داوطلبان به صدا درمی آید. برخی از داوطلبان کنکور را از تابستان شروع می کنند و برخی دیگر در پاییز به فکر شروع جدی درس می ...